Reklamační řád

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. Pokud poškození zásilky není patrné v okamžiku dodání, je možno ji reklamovat ve lhůtě dvou pracovních dnů po jejím dodání (zásilka musí být předložena ve stavu, ve kterém byla dodána a musí být prokázáno, že k jejímu poškození nebo úbytku obsahu nedošlo až po dodání). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2. V případě osobního odběru keramických předmětů (umyvadla, wc atd.) v provozovnách prodávajícího je kupující při přejímce povinen překontrolovat nepoškozenost tohoto zboží. Na pozdější reklamace popraskaných či jinak poškozených keramických předmětů nebude brán zřetel. Výjimku tvoří skryté vady, které nemohl kupující při přejímce zboží odhalit.

3. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.nejlevnejsitzb.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci u autorizovaného servisního střediska výrobce uvedeného v záručním listě.

4. Pokud u zboží není seznam servisních středisek, uplatňuje kupující závadu na e-mailové adrese: 
info@nejlevnejsitzb.cz anebo poštou na adrese: KGM Trade s.r.o., Jateční 4, 17000 Praha 7. Oznámení o závadách (lze použít formulář níže) musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

5. Prodávající bude kupujícího neprodleně po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 3 tohoto reklamačního řádu informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

6. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.

7. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

8. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, neodborné instalace, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


Reklamační protokol ke stažení ZDE